alup2 becker2 omi2 nitto logo2 sauer a sohn2

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou v dodávateľsko-odberateľských vzťahochInformácie o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch


Spoločnosť ABRO spol. s. r.o. Laskomerského 16, Bratislava, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov subjektov (ďalej len "Subjekt"), vrátane rozsahu práv Subjektu, súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov spoločnosťou ABRO. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva iba osobné údaje, ktoré získal v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje Správca zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne tri roky po jeho skončení, alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde.

1.1 Spracovanie údajov so súhlasom subjektu údajov

O udelení súhlasu požiadame, ak Subjekt nie je naším zákazníkom, ani s ním nemáme iný obdobný vzťah, vyhovujúce požiadavkám citácie článku 47 nariadenia GDPR a chce od nás dostávať marketingové ponuky

 1.2 Spracovanie údajov bez súhlasu dotknutej osoby 

Bez súhlasu Subjektu môžeme spracovávať osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:

a) Plnenie zmlúv a poskytovanie služieb:
 • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 • zabezpečenie prevádzkových činností
 b) Ochrana práv a právom chránených záujmov Správca;
 • pre vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správca.
 • vo vybraných prípadoch posúdenia bonity a dôveryhodnosti
 • kamerový systém so záznamom za účelom ochrany majetku Správca
 • identifikácia návštevníkov objektov Správca z dôvodu ochrany majetku Správca
 • priamy marketing, smerovaný výhradne voči našim zákazníkom a osobám, spĺňajúcim požiadavky podľa citácie článku 47 nariadenia GDPR, spočívajúce v ponuke produktov a služieb poskytovaných Správcom.
c) Plnenie právnej povinnosti vyplývajúce zo zákona:
 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona.
 • účtovné a daňové účely

2. Spracované osobné údajeSpracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné a kontaktné údaje Subjektu
 • údaje o produktoch, ktoré Subjekt zakúpili, príp. o službách, ktoré nám poskytuje
 • údaje zo vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky či inak)
 • platobné údaje (napr. Údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.)
 • len vo vybraných prípadoch údaje o bonite a dôveryhodnosti Subjektu)

3. Zdroje informácií  

Osobné údaje, spracovávané Správcom na účely opísané bodu 1 tejto informácie, pochádzajú z týchto zdrojov:
 • údaje poskytol Úrad, napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy, alebo nám ich oznámil v priebehu našej spolupráce.
 • spracovávame aj údaje získané z verejných zdrojov, zoznamov a evidenciou ako sú napr. Obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register, kataster nehnuteľností.

4. Príjemca osobných údajov

 Osobné údaje Subjektu odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
 • našim zmluvným partnerom, ktoré potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. Dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. Súdom, Polícii SR atď.);

5. Práva subjektu osobných údajov:

• Právo na prístup - Subjekt môže Správca požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom spracováva. Správca poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
• Právo na opravu - Subjekt môže Správca požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré spracováva
• Právo na výmaz - Subjekt môže Správca požiadať, aby vymazal jeho osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b. Subjekt odvolal súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
c. Subjekt vzniesol námietku proti tomu, byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní jeho osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie, alebo vzniesol námietky proti spracovaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu;
d. osobné údaje boli spracované nezákonne;
e. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;
f. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

• Právo na obmedzenie spracovanie - subjekt môže správca požiadať, aby obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a. Subjekt poprel presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
b. spracovanie osobných údajov Subjektu je protiprávne, ale ten odmietne vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
c. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt je požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d. Subjekt vzniesol námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správca prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Subjektu

• Právo na prenosnosť údajov - v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR má Subjekt právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol Správcovi., V štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
• Právo na odvolanie súhlasu - ak je spracovanie osobných údajov Subjektu založené na súhlase, má Subjekt právo súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý dal súhlas, kedykoľvek odvolať
• Právo namietať - Subjekt môže kedykoľvek namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov u Správca na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správca
• podať sťažnosť - Subjekt má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

• udelenie súhlasu Subjekt požiadame, ak nie je naším zákazníkom, ani s ním nemáme iný obdobný vzťah, vyhovujúce požiadavkám citácie článku 47 nariadenia GDPR, a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pre získanie žiadneho produktu alebo služby našej spoločnosti.
• súhlas, udelený na marketingové účely, môže Subjekt odvolať písomným vyjadrením, zaslaným na adresu našej Spoločnosti
• Subjekt má právo kedykoľvek bezplatne namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov v rámci priameho marketingu.

 7. Vymedzenie pojmov

• osobný údaj - osobným údajom je akákoľvek informácia, týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať;
• subjekt údajov - subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
• správca - správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá za neho;
• spracovateľ - spracovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona;
• príjemcu - príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
• spracovanie osobných údajov - spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia;

Sídlo, servisné centrum

ABRO spol. s r. o.
Laskomerského 16
831 03 Bratislava
GPS: 48°9'52.596"N,  17°7'47.748"E
Tel.:  +421 2 434 27 443
Mob: +421 (0) 911 0911 08
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Logistika a sklady

BM Log. Service spol. s.r.o.
Pestovateľská č.9
821 04 Bratislava
GPS: 48°10'22.7"N 17°10'52.2"E

Zastúpenie pre ČR

YNNA spol. s r.o.
Na Zvolenci 64,
690 03 Břeclav
GPS: 48°46'19.358"N, 16°53'33.181"E
Tel.: +420 519 322 981
Fax: +420 519 322 173
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.